Algemene voorwaarden

Britewater Consultants, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, Marten Meesweg 8, 3068 AV Rotterdam Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 855234283.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk door beide partijen anders is aangegeven:
  Uitvoerende partij in opdracht :  Britewater Consultants
  Opdrachtgever:  In de overeenkomst vermelde partij, die door Britewater Consultants werkzaamheden laat verrichten.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Tenzij door beide partijen schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, op de eventueel gewijzigde overeenkomst, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en vervolgovereenkomsten.
 2. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 4. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de overeenkomst tussen partijen schriftelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan, doordat Britewater Consultants met de feitelijke uitvoering van de opdracht aanvangt met (stilzwijgende) instemming van Opdrachtgever. In het laatste geval komt de overeenkomst tot stand op basis van de laatste offerte van Britewater Consultants.
 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief de verschuldigde BTW en andere heffingen van overheidswege, instanties, verzekeraars gemeentes en fondsen, alsmede in het kader van de overeenkomst eventueel te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verzekeringen etc.

 

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Het staat Britewater Consultants vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bij Britewater Consultants werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgeoefend door Britewater Consultants, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen, waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 3. Indien door Britewater Consultants ,of door Britewater Consultants ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Alle door Britewater Consultants opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege, instanties, verzekeraars gemeentes en fondsen worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
 3. Indien Opdrachtgever in de termijn van 5 werkdagen in gebreke blijft, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een opslag verschuldigd van 2% en aanvullend een rente van 2% per maand, onverminderd het recht van Britewater Consultants de  door  haar werkelijk geleden schade te vorderen. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Britewater Consultants heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Kosten voor invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden gefixeerd op 10 % van het in rekening te brengen honorarium, zulks met een minimum van EUR 1500,-.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Britewater Consultants op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Opdrachtegever dient na het ontvangen van onderbouwende stukken waarmee de claims vanuit overheidswege, instanties, verzekeraars gemeentes en fondsen etc worden gerealiseerd, binnen een termijn van 5 werkdagen te verwerken.
 8. Blijft de opdrachtgever in gebreke na het ontvangen van onderbouwende stukken waarmee de claims vanuit overheidswege, instanties, verzekeraars gemeentes en fondsen etc worden gerealiseerd, zal Britewater haar eerste factuur opstellen op basis van de gerealiseerde besparing.
 9. Britewater brengt conform artikel 5, lid 3 de sommatie toe tot opdrachtgever de volledige honorarium heeft voldaan.

 

Artikel 6  Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld aan Britewater Consultants binnen 14 dagen na facturering van de werkzaamheden door Britewater Consultants, bij in gebreke blijven vervalt elke aanspraak jegens Britewater Consultants .
 2. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat Britewater Consultants in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Britewater Consultants de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 3. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 7  Ontbinding en opzegging

 1. Britewater Consultants kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
 2. Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.
 3. Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
 4. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
 5. Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 6. Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 7. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 8. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Britewater Consultants bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
 9. Regelmatige opzegging door opdrachtgever zowel als opdrachtnemer geschiedt tegen het einde van een boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Artikel 8  Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Britewater Consultants en de door Britewater Consultants in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming  door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Britewater Consultants verder van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn uitgesloten dan wel beperkt, indien Britewater Consultants zich tegenover die derden op de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid in gevolge deze voorwaarden zou kunnenberoepen, indien die derden als Opdrachtgever de betreffende overeenkomst met Britewater Consultants hadden gesloten.
 3. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken inzake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Britewater Consultants (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, Britewater Consultants daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Britewater Consultants op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Britewater Consultants.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Britewater Consultants geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop de schade wordt gebaseerd.
 2. Aansprakelijkheid van Britewater Consultants voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van Britewater Consultants is beperkt tot de door Opdrachtgever geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Britewater Consultants.
 4. De aansprakelijkheid van Britewater Consultants is beperkt tot maximaal van het door Britewater Consultants in rekening gebrachte honorarium, voor zover dit het bedrag van EUR 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) niet overschrijdt.
 5. Britewater Consultants is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Britewater Consultants is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte  onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 10  Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Britewater Consultants is toe te rekenen, nakoming van de overeenkomst door Britewater Consultants niet mogelijk is, heeft Britewater Consultants het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Britewater Consultants, de  door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers.
 3. Voor zoveel Britewater Consultants ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Britewater Consultants gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11  Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar verkrijgen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen. Informatie  geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld.

 

Artikel 12  Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 6 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, medewerkers van Britewater Consultants of van ondernemingen waarop Britewater Consultants  ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 13  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

 1. Op elke overeenkomst tussen Britewater Consultants en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

© 2023 BriteWater Consultants / Algemene voorwaarden / Disclaimer / Ontwerp en realisatie: ESENS DESIGN